2022

2022 tilldelades diplom till Västkuststiftelsen för takrestaurering med egenodlad råg på byggnaderna i Äskhults by, Kungsbacka kommun samt Sven-Erik och Jette Johansson för deras arbete med ”Bomanska” fastigheten, kvarteret Centralen 2 i Falkenberg.

Nedan kan du läsa om de två diplommottagarna.

Äskhults by, Förlanda socken, Kungsbacka
Nomineringen till Hallands Museiförenings diplom för god byggnadsvård har lämnats av Länsstyrelsen i Halland.

Bakgrund

Äskhult är en unikt bevarad bymiljö som ger en god bild av hur många västsvenska byar såg

ut för 200 år sedan. Bebyggelsen i Äskhult består av fyra gårdar, som vid storskifte 1825 och laga skifte 1861-64 inte flyttades ut. Den ålderdomliga bymiljön förblev därmed intakt och utgör idag en 1700-talsmiljö med höga kulturhistoriska värden. Äskhults by är alltsedan 1981 skyddad som byggnadsminne och sedan 2004 har Äskhult och omgivande marker varit skyddat som kulturreservat. I reservatet återskapas successivt ett närmast musealt och småskaligt kulturlandskap med små åkrar, odlingsrösen, slåtterängar och betat ljunghedslandskap.

Västkuststiftelsen arbetar systematiskt med att underhålla byggnaderna på Äskhult. Arbetet bedrivs genom god byggnadsvård och stor hantverksskicklighet. Under 2000-talet har det i perioder varit svårt att på tag på rätt material till taktäckning av byns stråtak. För att komma till rätta med detta har Västkuststiftelsen de senaste åren börjat odla takråg i egen regi. Utöver att den egna odlingen gör stiftelsen mindre beroende av andra för tillgång till materialet bidrar odlingen bland annat även till att upprätthålla och fördjupa kunskapen kring hanteringen av takrågen hela vägen från åker till tak.

Juryns motivering

Med stort engagemang för hållbarhet och god byggnadsvård odlar Västkuststiftelsen sin egen takråg till byggnaderna i Äskhults by. Den närproducerade rågen har visat sig vara av hög kvalité och successivt ersätts delar av takens uttjänta råg med den nya närproducerade rågen. Arbetet visar på en ambitionsnivå utöver det vanliga och adderar ytterligare värden och kunskap till arbetet med att bevara Äskhult.

Bomanska fastigheten, kvarteret Centralen 2 i Falkenberg.
Diplom tilldelas Sven-Erik och Jette Johansson.

Nomineringen till Hallands Museiförenings diplom för god byggnadsvård har lämnats av Bygglovsnämnden i Falkenbergs kommun.

Bakgrund

Efter en brand i kvarteret 1888 då samtliga byggnader förstördes köpte Skeppsmäklare Sven Gustaf Boman tomten och uppförde det nuvarande boningshuset år 1889. Det virke som användes för bygget ska enligt vad som berättas ha kommit från ett 1884 vid Koggarevet i Morup strandat fartyg, barken ”Capella”. Fartygets last bestod av norrländskt granvirke från Sundsvall som skulle fraktas till Honfleur i Frankrike.  Fram till slutet av 1960-talet fanns huset välbevarat kvar i den Bomanska familjens ägo. Senare kom det dock bland annat att användas som konstgalleri. Under denna tid gjordes förvanskningar av interiören och även vissa delar av exteriören förändrades ur kulturhistorisk synpunkt till det sämre.

Nuvarande ägarna Sven-Erik och Jette Johansson som haft huset sedan 2016 har åter låtit huset bli bostad. Man har i samband med detta strävat efter att återställa en tidstypisk rumsindelning. Varsamt har man tagit tillvara äldre detaljer såsom kakelugnar och dörrar. Utvändigt har man bland annat omsorgsfullt låtit återställa fönster i fasaden mot gatan så att huset återfått sin ursprungliga symmetri. Dessutom har huset nu fått en mer tidstypisk färgsättning. Även husets omgivning har förbättrats. Från Bygglovsnämndens nominering citeras.  ”Ytan för trädgården har varit en del av Badhusparken under en lång tid med utsuddade synliga tomtgränser för gemene man att beträda. När byggnaden åter fick återgå till att vara en bostad lät de nya ägarna rama in tomten med grind och grönskande häck och utökade byggnadsbeståndet med ett litet lusthus och en komplementbyggnad med pulpettak. Man har lyckats hålla en röd tråd genom material- och kulörval på de nytillkomna byggnaderna och grind, vilket skapat ett intryck av tillhörighet och harmoni tillsammans med huvudbyggnaden.”

Juryns motivering:

Sven-Erik och Jette Johansson har med stort engagemang och med respekt för de kulturhistoriska värdena tagit sig an den ”Bomanska” fastigheten. Boningshuset har återfått något av sin forna glans och man har runt huset lyckats skapa en harmonisk gårdsmiljö och trädgård. Fastigheten har blivit ännu en pärla i Falkenbergs stadsmiljö.

Juryn har bestått av Magnus Jensner som ordförande, Arne Andersson och Helen Fuchs från Hallands museiförenings styrelse, länsantikvarie Emma Östlund, Länsstyrelsen i Hallands län och bebyggelseantikvarie Malin Clarke, Kulturmiljö Halland.

Juryns beslut har varit enhälligt.